Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για την πολύ δημιουργική δουλειά τους. Με σεβασμό στη δουλειά τους, η οποία αποτελεί πνευμετική ιδιοκτησία του κάθε μαθητή, στην ιστοσελίδα μας www.facebook.com/indesignsem παρουσιάζουμε τις εργασίες από έξι διαφορετικά τμήματα.

 
προφίλ
προγράμματα
μεθοδολογία
νέα 
επικοινωνία
δημοσιευσείς
συνδέσεις
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m