i n - D E S I G N                   σεμινάρια design & διακόσμησης
 

 

 
προγράμματα
επικοινωνία

μεθοδολογία μαθημάτων

 
Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι  
   τηλ : 2 1 0 - 6 8 2 8 2 8 9      e m a i l : i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m    w w w . i n d e s i g n s e m . g r